Endogenous panophthalmitis with orbital cellulitis secondary to Escherichia coli